Monitorování a evaluace

Aktivity monitorování a evaluace přinášejí data o postupupřípravy Plánu udržitelné městské mobility (SustainableUrban Mobility Plan=SUMP) a dopadu jím navrženýchopatření. Tyto aktivity se provádí před, v průběhu apo implementaci dopravních opatření. Osobám spravomocí rozhodovat, možným poskytovatelům dotacíi místním zainteresovaným stranám jsou tak pravidelněposkytovány informace, díky nimž je možné ukázat, čehobylo implementací SUMP dosaženo, jaké jsou přínosypro společnost, jaký je poměr cena – výkon a zda jevhodné pokračovat či jsou nutné dílčí úpravy plánu.Systematické monitorování a evaluace zvyšují efektivituprocesu plánování a implementace opatření. Tytoaktivity také pomáhají optimalizovat využití zdrojů aposkytují empirické důkazy pro budoucí plánování ahodnocení dopravních opatření.Typické výzvy pro efektivní použití monitorování aevaluace jsou následující

  • nedostatek zkušeností
  • omezené finanční i personální zdroje
  • nedostatek technických znalostí pro definováníindikátorů výkonu, identifikace, sběr, příprava ainterpretace dat;
  • nedostatečná praxe v monitorování a evaluaci

Pro vyřešení výše uvedených otázek jsou na následujícíchstránkách poskytnuta klíčová doporučení ohledněpostupů, kontextu, výběru indikátorů, komunikacía procesní evaluace. Tato doporučení vychází z jižexistujících zkušeností. Obrázek 1 ilustruje zakotveníaktivit pro monitorování a evaluaci do procesu tvorbySUMP.