Nyomon követés és értékelés

A nyomonkövetési és értékelési tevékenységek a fenntarthatóvárosi mobilitási terv (SUMP) megvalósulási folyamatánakhelyzetéről és az irányadó intézkedések hatásárólszolgáltatnak adatokat. Ezt a feladatot a közlekedésiintézkedések végrehajtása előtt, alatt és után végzik. Adöntéshozók, a potenciális finanszírozási szervek és ahelyi érintettek rendszeres tájékoztatása bebizonyíthatja, aközösségek számára az SUMP megvalósulásának hasznait,segítheti a költségarányos projektek megvalósulását éskimutatható, hogy érdemes-e a folytatni a stratégiát, vagy asiker érdekében változtatni kell rajta.A módszeres nyomon követési, és értékelési tevékenységnöveli a tervezési folyamat és az intézkedések végrehajtásánakhatékonyságát,elősegítiazerőforrás-felhasználásoptimalizálását, illetve biztosítja a tapasztalatokat a jövőbelitervezéshez és a közlekedési intézkedések értékeléséhez.A nyomon követés és értékelés hatékony alkalmazásánakbuktatói általában a következők:

  • tapasztalathiány;
  • szűkös pénzügyi és személyi erőforrások;
  • szakmai tudásbeli hiányosságok a teljesítménymutatókmeghatározása, az adatok lekérdezése, gyűjtése,előkészítése és értelmezése tekintetében; illetve
  • eredménytelen monitoring és értékelési módszerek.

Az eljárások, az indikátorkiválasztás, a tájékoztatás ésfolyamatértékelés vonatkozásában az ilyen problémákmegoldására vonatkozó, eddigi tapasztalatok alapjánösszeállított legfontosabb ajánlások a következő oldalontalálhatók. Az 1. ábra azt mutatja, hogy a nyomon követésés értékelés tevékenysége hogyan illeszkedik a SUMPkidolgozásának folyamatába.