Monitoring en evaluatie

Controle- en evaluatieactiviteiten leveren informatieover de voortgang van het planningsproces en de impactvan de beleidsmaatregelen van het SUMP (‘SustainableUrban Mobility Plan’ of duurzaam mobiliteitsplan instedelijke gebieden). Ze worden dan ook voor, tijdens enna de implementatie van vervoersmaatregelen uitgevoerd.Regelmatig informatie verstrekken aan besluitvormers,potentiële financieringsorganen en lokale stakeholders kandeze spelers ervan overtuigen dat het SUMP voordelen biedtof zal bieden aan de gemeenschap, kostenefficiënt is en demoeite loont om voort te zetten of wijzigingen vereist omsuccesvol te zijn.Een systematische controle en evaluatie verhoogt deefficiëntie van de planningsprocessen en de implementatievan maatregelen, helpt bij het optimaal inzetten van middelenen vergroot de empirische bewijsbasis voor toekomstigeplannen en voor de beoordeling van vervoersmaatregelen.Typische uitdagingen voor een doeltreffende controle enevaluatie zijn:

  • een gebrek aan ervaring
  • beperkte financiële middelen en een gebrek aan personeel
  • technische kenniskloven bij de definitie van geschikteprestatie-indicatoren, gegevensverzameling en -opvraging,gegevensvoorbereiding en -interpretatie, en ten slotte
  • ondoeltreffende controle- en evaluatiemethodes.

Op de volgende pagina vindt u een reeks belangrijkeaanbevelingen om deze problemen aan te pakken. Hierbijwordt op basis van bestaande casestudy’s gefocustop procedures, context, de selectie van indicatoren,communicatie- en procesevaluatie. Figuur 1 illustreert hoecontrole- en evaluatieactiviteiten geïntegreerd worden in hetSUMP-ontwikkelingsproces.