Informacje ogólne

Informacje ogólne – planowanie zrównoważonej mobilności w miastach (SUMP)

Komisja Europejska, w wielu swoich dokumentach strategicznych z zakresu transportu, takich jak Plan Działania na rzecz Mobilności w Miastach, Biała Księga: Plan Utworzenia Jednolitego Europejskiego Obszaru Transportu i Pakiet Mobilności w Miastach, podkreśliła znaczenie strategicznego podejścia i integracji polityki planowania transportu z innymi obszarami strategicznymi, takimi jak ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, mieszkalnictwo, społeczne aspekty dostępności i mobilności, jak również rozwój gospodarczy.

Istnieje szerokie porozumienie co do tego, że planowanie zrównoważonej mobilności w miastach przyczynia się do poprawy jakości życia i jest sposobem na bardziej strategiczne rozwiązywanie problemów związanych z transportem miejskim. Zrównoważone środki transportu, takie jak ekologiczne pojazdy i transport publiczny, a także jazda na rowerze, poruszanie się pieszo i środki intermodalne, jak np. taksówki czy wspólne użytkowanie samochodów, powinny odgrywać istotną rolę w przyszłych systemach transportu miejskiego.

Komisja Europejska promuje planowanie zrównoważonej mobilności w mieście w celu usprawnienia procesów związanych z planowaniem transportu. Powinny one obejmować:

  • Rozwój wizji i ustanowienie celów oraz strategii
  • Identyfikację i analizę lokalnych problemów związanych z mobilnością
  • Określenie kluczowych działań w celu rozwiązania problemów lokalnych
  • Zintegrowane strategie i działania
  • Skoordynowane procesy wraz z procesami i planami uzupełniającymi
  • Zaangażowanie zainteresowanych stron i obywateli
  • Monitorowanie, ocena procesu oraz ocena postępów
  • Plan realizacji i budżetu

W całej Europie istnieją różne podejścia do planowania zrównoważonej mobilności w mieście. Podczas gdy niektóre kraje, takie jak Francja i Wielka Brytania, są uważane za prekursorów, strategiczne planowanie transportu miejskiego jest kwestią stosunkową nową i w wielu krajach stosowaną tylko częściowo.

Dokument „Wytyczne - opracowanie i wdrożenie planu zrównoważonej mobilności w miastach” przedstawia niezbędne kroki dla planowania zrównoważonej mobilności w mieście i podaje przykłady dobrych praktyk, narzędzi i odniesień dla każdego kroku. Dokument jest skierowany do praktyków w dziedzinie transportu miejskiego i mobilności, a także innych zainteresowanych stron zaangażowanych w proces planowania i realizacji planów zrównoważonej mobilności w mieście (SUMP). Doświadczenie pokazuje, że zatwierdzony plan SUMP  ułatwia decydentom i organom planowania wprowadzenie przyjaznych dla środowiska, wydajnych i dostępnych systemów transportu.

Istotne źródła:

Wytyczne - opracowanie i wdrożenie planu zrównoważonej mobilności w miastach (Grudzień 2013)
Biała Księga - Plan Utworzenia Jednolitego Europejskiego Obszaru Transportu: dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu.
Plan Działania na rzecz Mobilności w Miastach
Komunikat Komisji Europejskiej: Koncepcja Planowania Zrównoważonej Mobilności w Miastach.
Pakiet Mobilności w Miastach: wspólne dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu.

 

SUMP Guidelines in other languages:

 

Przydatne informacje na temat zrównoważonej mobilności oraz innych projektów SUMP można znaleźć tutaj.