Monitorowanie i ocena

Działania w zakresie monitorowania i oceny dostarczajądanych na temat postępów w realizacji procesu rozwojuPlanu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) orazwpływu działań polityki transportowej. Działania te sąprzeprowadzane przed, w trakcie i po wdrożeniu działańtransportowych. Zapewnienie regularnych informacjidla decydentów, potencjalnych instytucji finansujących     i lokalnych interesariuszy, może pomóc wykazać, że planSUMP zapewnił, lub zapewni w przyszłości, korzyści dlaspołeczeństwa. Ponadto pokazuje, czy plan ma dobrystosunek jakości do ceny, czy warto go kontynuować,lub też czy wymaga modyfikacji, by odnieść sukces.Systematyczne monitorowanie i ocena zwiększaefektywność procesu planowania i realizacji działań,przyczynia się do optymalizacji wykorzystania zasobóworaz dostarcza empirycznych dowodów dla przyszłegoplanowania i oceny działań transportowych.Typowe wyzwania dla efektywnego wykorzystaniamonitorowania i oceny to

  • brak doświadczenia;
  • ograniczone zasoby finansowe i kadrowe;
  • braki wiedzy technicznej w odniesieniu do określaniawskaźników wydajności, pozyskiwania, gromadzenia,przetwarzania i interpretacji danych;
  • nieefektywne praktyki w monitorowaniu i ocenie.

Aby rozwiązać te problemy, podstawowe zaleceniadotyczące procedur w kontekście wyboru wskaźników,komunikacji i oceny procesu, można wynieść zdotychczasowych doświadczeń, które są pokazane nanastępnej stronie. Rysunek 1 ilustruje sposób w jakidziałania monitorowania i oceny są wpisane w rozwójSUMP.