Monitorizare și Evaluare

Activităţile de monitorizare şi evaluare furnizează date cuprivire la progresul înregistrat în procesul de elaborare aplanului de mobilitate urbană durabilă (PMUD) şi la impactulmăsurilor de politică. Acestea se desfăşoară înainte, peparcursul şi în urma implementării măsurilor de transport.Informarea periodică a factorilor de decizie, a posibilelororganisme de finanţare şi a părţilor interesate locale poatecontribui la demonstrarea că un PMUD a adus sau va aducebeneficii comunităţii, asigură un bun raport calitate/preţ şimerită să fie continuat sau, din contră, necesită modificăripentru a reuşi.Monitorizarea şi evaluarea sistematică sporesc eficienţaprocesului de planificare şi implementarea măsurilor, ajută laoptimizarea folosirii resurselor şi furnizează o bază de doveziempirică pentru planificarea şi evaluarea ex ante a măsurilorîn domeniul transportului.Provocările comune pentru utilizarea eficace a monitorizăriişi evaluării sunt:

  • lipsa experienţei;
  • resursele financiare şi umane limitate;
  • lacunele în cunoştinţele tehnice în ceea ce priveşte definireaindicatorilor de performanţă, extragerea, colectarea,pregătirea şi interpretarea datelor; şi
  • practicile ineficace de monitorizare şi evaluare.

În abordarea acestor subiecte, recomandările-cheie cu privirela proceduri, context, selectarea indicatorilor, comunicareşi evaluarea procesului pot să fie deduse din experienţeleexistente şi sunt expuse în pagina următoare. Figura 1ilustrează modul în care activităţile de evaluare şi monitorizaresunt integrate în elaborarea PMUD-ului.