Spolupráce institucí

Úřad zodpovědný za přípravu plánu udržitelné městskémobility (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP)obvykle také řídí proces jeho přípravy. Avšak do jehopřípravy a implementace by měli být zahrnutí takédalší aktéři, kteří mohou přinést potřebné znalosti azdroje. Institucionální spolupráce může zlepšit celkovépřijetí SUMP, vytvořit partnerství mezi institucionálnímizainteresovanými stranami a veřejností a může taképomoci získat prostředky pro implementaci navrženýchopatření. Posílení institucionální spolupráce také můžepozitivně ovlivnit strategický rozvoj dopravních sítí ainfrastruktury směrem k více udržitelné mobilitě vdlouhodobém měřítku.Pro zapojení do přípravy SUMP může být oslovenomnoho hráčů, jako např. další odbory či úseky místníhoúřadu (životní prostředí, územní plánování, zdraví),městské organizace, politické orgány, sousední obce aúřady vyšších úrovní.Institucionální spolupráce je téma, ke kterému je nutnopřistupovat citlivě. Například sestavení partnerstvípro přípravu SUMP je výzvou pro mnoho orgánůplánování. Ke složitosti procesu se mohou přidatnapř. nedostatečná odbornost při řízení projektuvíce zainteresovanými stranami, neslučitelné časovéharmonogramy nebo rozdílné přístupy k plánovánídopravy. Hledání kompromisů je citlivé, avšak nezbytné.Navíc, každý z místních orgánů si musí vytvořit svůjvlastní rámec spolupráce tak, aby reflektoval místnístrukturu, zdroje a zákonné požadavky na spolupráci.