Cooperare instituțională

Autoritatea de planificare responsabilă pentrudezvoltarea unui Plan de Mobilitate Urbană Durabilă(PMUD) conduce de obicei procesul de pregătire aacestuia. Cu toate acestea, ar trebui, de asemenea,implicați și alți actori instituționali deoarececooperarea poate aduce valoare, cunoștințe și resurseîn procesul de pregătire a PMUD și în implementareaplanului. Cooperarea instituțională poate îmbunătățiacceptabilitatea PMUD, poate duce la asumarea decătre părțile interesate instituționale și public și poateajuta la atragerea de fonduri pentru implementareamăsurilor. Întărirea cooperării instituționale poate, deasemenea, să influențeze pozitiv dezvoltarea strategicăa rețelelor de transport și a infrastructurii în direcțiamobilității durabile pe termen lung.Un număr de actori pot fi abordați pentru cooperareaPMUD, cum ar fi alte departamente din cadrul autoritățiilocale (de ex. mediu, urbanism, sănătate), agențiimunicipale, organisme politice, comunități învecinate șiautorități de nivel superior.Cooperarea instituțională este un subiect care trebuietratat cu grijă. De exemplu, formarea unui parteneriatPMUD este o provocare pentru multe autorități deplanificare. O lipsă de experiență în managementulproiectelor cu mai mulțe părți interesate, calendareincompatibile și diferențe în modurile de abordare aplanificării transportului pot să crească complexitatea.Punerea de acord a opiniilor contradictorii este osarcină necesară dar sensibilă de îndeplinit. În plus,fiecare autoritate locală trebuie să își dezvolte propriulcalendar pentru cooperare luând în considerarestructurile și resursele locale și respectând obligațiilelegale privind cooperarea.