Współpraca instytucjonalna

JednostkaodpowiedzialnazarozwójPlanuZrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) zwyklezajmuje wiodącą rolę w procesie przygotowywaniaplanu. Powinna ona jednak współpracować z innymipodmiotami instytucjonalnymi, jako że taka współpracamoże przynieść dodatkową wartość, wiedzę izasoby w procesie przygotowania i realizacji planuSUMP. Współpraca instytucjonalna może poprawićakceptowalność SUMP, tworzyć poczucie własnościwśród podmiotów instytucjonalnych i w społeczeństwieoraz przyczynić się do znalezienia finansowaniadla realizacji działań technicznych. Wzmocnieniewspółpracy instytucjonalnej może też pozytywniewpłynąć na strategiczny rozwój sieci transportowych iinfrastruktury, w stronę zrównoważonej mobilności wdłuższej perspektywie.Do współpracy przy SUMP można angażować wieluuczestników, takich jak inne wydziały w ramach władzlokalnych (np. do spraw środowiska, zagospodarowaniaprzestrzennego, zdrowia), jednostki miejskie, organypolityczne, sąsiednie gminy i władze wyższego szczebla.Współpraca instytucjonalna jest tematem, którypowinno się traktować z ostrożnością. Na przykład,organizowanie partnerstwa dla SUMP jest wyzwaniemdla wielu organów planistycznych. Brak doświadczeniaw zarządzaniu projektami angażującymi wieluinteresariuszy, niekompatybilne terminy i rozbieżnościw podejściu do planowania transportu mogą potęgowaćproblem. Uwzględnienie sprzecznych poglądówjest zadaniem koniecznym i wrażliwym. Ponadto, każda władza lokalna musi opracować własne ramywspółpracy, przy uwzględnieniu lokalnych struktur izasobów oraz z poszanowaniem prawnie narzuconychobowiązków współpracy.