Výběr opatření

Výběr opatření je procesem, jehož úkolem je identifikovatnejvhodnější a ekonomicky nejefektivnější opatření voblasti mobility a dopravy tak, aby bylo dosaženo vizea cílů plánu udržitelné městské mobility (SustainableUrban Mobility Plan - SUMP) a také vyřešit identifikovanémístní problémy. Avšak i když jsou vize, cíle i problémydefinovány, nemusí být vždy zřejmé, která opatření jsounejvhodnější.K dispozici je široké spektrum opatření jako např.úprava rozvoje území tak, aby byly sníženy požadavkyna cestování, poskytnutí nových služeb veřejné dopravy,opatření zaměřená na změnu dopravního chování,vybudování nové infrastruktury (pěší stezky, cyklostezky,železniční a tramvajová infrastruktura, silnice) nebozpoplatnění použití stávajícího dopravního systému.Přesto však může být složité vybrat to nejvhodnějšíopatření.Zainteresované subjekty, politici a někdy také občanémají své představy o tom, co by se mělo udělat. Navíc,někdy to nejvhodnější opatření není tím, které jdenejjednodušeji implementovat. Například rozděleníkompetencí čí nedostatek financí může omezitimplementaci opatření. I když může být SUMP postaven na několika opatřeních,jeho provedení a možnost implementace bude závisetna tom, jak jsou tato opatření seřazena do tzv. balíčků.SUMP musí být více než jen „seznam zbožných přání“.Před implementací musí být každé opatření detailnědefinováno a zhodnoceno z hlediska jeho možnýchdopadů a oceněno z hlediska jeho přínosů.