Maatregelselectie

Maatregelselectie is een proces waarbij de meest geschikteen kostenefficiënte mobiliteits- en vervoersmaatregelengeïdentificeerd worden om de visie en doelstellingen tebereiken van een SUMP (‘Sustainable Urban Mobility Plan’of duurzaam mobiliteitsplan in stedelijke gebieden) en devastgestelde problemen op lokaal niveau op te lossen. Eensde visie, doelstellingen en problemen gedefinieerd zijn, kanhet echter nog moeilijk zijn om te bepalen welke maatregelenhet meest geschikt zijn.Er zijn heel wat maatregelen beschikbaar, zoals eenaanpassing van de ontwikkelingsplannen om reistijden teverkorten, het aanbieden van nieuwe diensten voor openbaarvervoer, een aangepast beheer van vervoersnetwerken,de bouw van nieuwe infrastructuur (doorgangen voorvoetgangers, fietspaden, trein- en tramsporen en wegen)en/of de invoering van een betalend vervoersysteem. Tochkan het moeilijk zijn om te bepalen wat de meest geschikteoplossing is. Stakeholders en politici, en soms ook burgers, hebbenimmers hun eigen ideeën over wat er zou moeten gebeuren.Bovendien zijn de meest geschikte maatregelen nietnoodzakelijk de gemakkelijkste om te implementeren.Gefragmenteerde verantwoordelijkheden en een gebrek aanfinanciering kunnen bijvoorbeeld stokken in de wielen steken. Een SUMP vergt meestal verschillende maatregelen, maarhet succes en de uitvoerbaarheid ervan hangen af van demanier waarop deze maatregelen worden gebundeld. Eenverlanglijstje met maatregelen volstaat niet. Vooraleerelke maatregel wordt geïmplementeerd, moet die in detailgedefinieerd worden. Bovendien moeten de waarschijnlijkeimpact en potentiële voordelen ervan zorgvuldig onder de loepgenomen worden.