Selectarea măsurilor

Selectarea măsurilor este procesul prin care suntidentificate cele mai adecvate și eficiente măsuri detransport și mobilitate pentru a atinge viziunea șiobiectivele Planului de Mobilitate Urbană Durabilă(PMUD) și pentru a rezolva problemele locale identificate.Chiar dacă viziunea, obiectivele și problemele suntdefinite, se poate să nu fie evident care măsuri sunt celemai adecvate.O plajă largă de măsuri sunt disponibile, cum ar fimodificarea tipului de dezvoltare pentru a reducecererea de deplasări, generarea de servicii de transportpublic noi, administrarea diferențiată a rețelelor,schimbări în comportamentul utilizatorilor, construireaunor elemente de infrastructură noi (trotuare, piste debiciclete, linii de tren urban și drumuri) sau taxareautilizării sistemului de transport. Este dificil să seidentifice soluțiile cele mai adecvate.Diferite părți interesate și politicieni, ba uneori chiarși cetățenii pot avea idei preconcepute despre ceanume ar trebui întreprins. Mai mult, soluțiile cele maiadecvate pot să fie nu cele mai ușor de implementat.Spre exemplu, partajarea responsabilităților și lipsa definanțare pot reduce mulțimea măsurilor aplicabile.Un PMUD probabil se va baza pe numeroase măsuri,dar performanța și implementabilitatea PMUD vadepinde de felul în care aceste măsuri sunt grupate.epinde de felul în care aceste măsuri sunt grupate. Un PMUD trebuie să fie mai mult decât o listă de dorințeîn care listăm măsuri. Anterior implementării, fiecaresoluție trebuie să fie definită detaliat, evaluată prinprisma impactului posibil și prin cea a contribuției salepotențiale.