Wybór działań

Dobór działań to proces identyfikacji najbardziejodpowiednich i opłacalnych działań w zakresiemobilności i transportu, które pomagają osiągnąć wizję icele Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)oraz przyczyniają się do pokonania zidentyfikowanychproblemów lokalnych. Nawet w przypadku, gdy wizja,cele i problemy są już zdefiniowane, może nie byćoczywiste, jakie działania są najbardziej odpowiednie.Dostępna jest szeroka gama działań, takich jakmodyfikowanie rozwoju w celu zmniejszeniazapotrzebowania na podróże, oferowanie nowych usługtransportu publicznego, inne zarządzanie sieciami,działania dotyczące zmiany zachowań, budowanie nowejinfrastruktury (dróg, chodników, ścieżek rowerowych,linii kolejowych i tramwajowych) lub wprowadzanie opłatza korzystanie z systemu transportowego. Niemniejjednak, zidentyfikowanie tych najbardziej odpowiednichdziałań może być skomplikowane.Interesariusze i politycy, a czasem obywatele, będą mieliwłasne idywidualne pomysły na temat tego, co powinnobyć zrobione. Ponadto najwłaściwsze działania mogąnie być łatwe do wdrożenia. Na przykład, podzielonaodpowiedzialność i brak środków finansowych możeograniczyć zasób działań możliwych do wdrożenia.SUMP może korzystać z wielu działań, ale wydajnośćSUMP i możliwość jego realizacji będzie zależeć odtego, jak te działania są pakietowane. Plan SUMP musi być czymś więcej niż listą życzeń z działaniami.Przed realizacją, każde działanie musi być szczegółowookreślone, ocenione pod względem prawdopodobnegowpływu i pod względem potencjalnego wkładu w całośćSUMP.