Zapojování veřejnosti

Plán udržitelné městské mobility (Sustainable UrbanMobility Plan = SUMP) určuje program s cíli a prioritamipro dlouhodobý rozvoj dopravního systému města.Pokud mají být nalezeny úspěšné a životaschopnéstrategie, přechod k udržitelné mobilitě vyžaduje aktivnípodporu ze strany veřejnosti a zainteresovaných stran.Proces participace založený na dialogu je nezbytnýnapříklad pro společnou analýzu místních problémů smobilitou, pro tvorbu společných cílů, určení strategiímobility a výběr opatření mobility. Zapojení občanů azainteresovaných subjektů vytváří pozitivní základnupro společné plánování, zlepšení základních znalostí odaném subjektu, přijímání nových myšlenek a zvyšovánícelkové kvality a důvěryhodnosti v rozhodovacíchprocesech.Kvalitní a efektivní plánovací proces však čelí mnohavýzvám. Například nedostatku politické podpory k řízenípřípravy SUMP, jež bere vážně odborné i laické názory,nedostatečné finanční zdroje nebo limity v personálníkapacitě. Pokud jsou zainteresované subjekty aveřejnost nedostatečně oslovovány při přípravě SUMP,plánovači mohou nejen přijít o příležitost pro spolupráci,ale mohou také čelit neočekávaným intervencím. Kdispozici je tak široký okruh nástrojů pro zapojení, znichž musí plánovací orgány vybrat tu nejvhodnějšíkombinaci. A konečně, vstupy od zapojených stran musíbýt zapracovány do technického plánu a brány v potaz vrámci politických rozhodnutí.