Participatie

Een SUMP (‘Sustainable Urban Mobility Plan’ of duurzaammobiliteitsplan in stedelijke gebieden) omvat eenprogramma met doelstellingen en prioriteiten voor delangetermijnontwikkeling van het vervoerssysteem van eenstad. De overgang naar duurzame mobiliteit vergt actieveondersteuning van zowel het grote publiek als de stakeholders.Enkel zo kunnen succesvolle, haalbare strategieën ontwikkeldworden. Een participatieproces gebaseerd op dialoog isimmers essentieel voor de analyse van mobiliteitsproblemen,de ontwikkeling van gemeenschappelijke doelstellingen en deselectie van mobiliteitsmaatregelen. Burgers en stakeholdersbij dit proces betrekken kan een positieve basis creëren voorparticipatie in het kader van projectplanning en helpen om eenbetere kennisbasis te ontwikkelen, nieuwe ideeën en opinieste overwegen, en de algemene kwaliteit en betrouwbaarheidvan het besluitvormingsproces te vergroten.Het beheer van een doeltreffend participatieproces brengtook heel wat uitdagingen mee, bijvoorbeeld een gebrek aanpolitieke steun voor een SUMP-proces dat de knowhow vanzowel experts als leken ernstig neemt. Andere voorbeeldenzijn een gebrek aan financiële middelen of een beperktebeschikbaarheid van personeel. Als de stakeholders en hetgrote publiek over het hoofd gezien worden bij de ontwikkelingvan het SUMP, kunnen de planners geconfronteerd worden metonverwachte interventies en er kunnen samenwerkingskansengemist worden. Planningsautoriteiten kunnen kiezen uit eenhele reeks participatietools en moeten de combinatie vindendie het beste beantwoordt aan hun behoeften. Ten slotte moetde input van zowel burgers als stakeholders verwerkt wordenin technische plannen en politieke beslissingen.