Participare

Un plan de mobilitate urbană durabilă (PMUD) stabileşteun program cu obiective şi priorităţi pentru elaborareape termen lung a sistemului de transport al unui oraş.Tranziţia către mobilitatea durabilă necesită sprijinactiv din partea publicului şi a părţilor interesate dacăse doreşte găsirea unor strategii viabile şi de succes.Este vital să există un proces de participare bazat pedialog pentru, spre exemplu, analizarea problemelorde mobilitate, elaborarea unor obiective comune şiselectarea unor măsuri de mobilitate. Implicarea părţilorinteresate şi a cetăţenilor poate crea un fundamentpozitiv pentru colaborarea în planificare, îmbunătăţireacunoştinţelor de bază, luarea în considerare a ideilor şiopiniilor noi şi creşterea calităţii şi credibilităţii actuluidecizional în ansamblu.Există şi provocări de depăşit pentru a derula un procesde participare eficace. Spre exemplu, lipsa sprijinuluipolitic în supravegherea procesului PMUD care ia înconsiderare cunoştinţele atât ale specialiştilor, cât şipe cele ale experţilor, resursele financiare şi umaneinsuficiente. Dacă părţile interesate şi publicul suntignoraţi în timpul elaborării PMUD, planificatorii sepot confrunta cu intervenţii neaşteptate şi pot pierdeocazii de cooperare. Mai departe, sunt disponibileo mare varietate de instrumente de implicare dintrecare autoritatea de planificare trebuie să găseascăcombinaţia optimă. În final, contribuţiile cetăţenilorşi părţilor interesate trebuie introduse în planificareatehnică şi în luarea deciziilor politice.