Angażowanie obywateli

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)określa program wraz z celami i priorytetami dladługoterminowego rozwoju systemu transportowegomiasta. Przejście w kierunku zrównoważonej mobilnościwymaga aktywnego wsparcia ze strony społeczeństwa iinteresariuszy i jeśli się powiedzie, pozwala wypracowaćcenne strategie. Proces partycypacji oparty nadialogu jest niezbędny na przykład dla potrzeb analizyproblemów mobilności, opracowania wspólnych celóworaz wyboru działań transportowych. Zaangażowanieobywateli i interesariuszy może wytworzyć pozytywnefundamenty dla wspólnego planowania, ulepsza bazęwiedzy, pozwala rozważać nowe pomysły i opinieoraz zwiększa ogólną jakość i wiarygodność procesudecyzyjnego.Istnieją różne wyzwania związane z prowadzeniemefektywnego procesu partycypacyjnego. Są tona przykład: brak wsparcia politycznego, doprzeprowadzenia procesu SUMP, który poważnietraktuje wiedzę obywateli i ekspertów, niewystarczającezasoby finansowe lub ograniczenia w zasobachkadrowych. Jeśli interesariusze i społeczeństwo sąniedostatecznie angażowani w trakcie procesu rozwojuSUMP, planiści mogą napotkać nieoczekiwany opóri przegapić szanse na współpracę. Ponadto, istniejeszeroka gama narzędzi angażowania, spośród którychorgan planujący musi znaleźć najbardziej odpowiedniąkombinację. Wkład obywateli i interesariuszy, musi byćwykorzystany w planowaniu technicznym i politycznympodejmowaniu decyzji.